A A A

Agenda

 

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd door de IJsvereniging Kagermeer, danwel de trainingsgroep STS-KGM:

 


 

 

Agenda
voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 december 2017
in De Ontmoeting, Hoofdweg oost 2036, 2158MC Buitenkaag.
Aanvang: 20:15 uur

1 Opening en verwelkoming

2 Mededelingen en ingekomen en uitgaande stukken:
2.a.   Herdenken overleden leden;
2.b.   Hoe verder met STS-KGM, o.a. financieel en organisatorisch;
2.c.   Samenwerking in stichting Meren- en Molentochten.


3. Aantekeningen van de jaarvergadering 09 dec 2016.

4. Financieel jaaroverzicht door de penningmeester.

5. Kascommissie.
5.a.   Verslag;
5.b.   Leden Kascommissie: Wim van Es [2017] aftredend en Arie van der Voorn [2018]. Albert Strijk, was de reserve. Benoeming reservelid.


6. Jaarverslag door de secretaris, gevolgd door pauze met verkoop van loten.

7. Bestuursverkiezing:
7.a.   Wim de Man: aftredend en niet herkiesbaar.
7.b.   Aftredend en niet herkiesbaar: Geert-Jan van der Maden en Maup Honcoop. Het bestuur adviseert een compacter bestuur en uittredende bestuursleden zo    mogelijk voor de vereniging te behouden als vrijwilliger voor natuurijssituaties.
7.c.   Rob Ippel: aftredend en herkiesbaar voor een extra jaar.
7.d.   De intentie om een jonge kandidaat toe te voegen aan het bestuur, bleek stuk te lopen op de bereidheid van die kandidaat nu al toe te treden.
7.e.   Periodiek aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode van vier jaar: Aad Onderwater. Het bestuur stelt voor de secretaris te benoemen tot vice voorzitter als opvolger van Geert-Jan van der Maden. Voorshands kan hij dan optreden als waarnemend voorzitter, en zijn eigen werk blijven doen.

9 Verslag van het jeugdschaatsen.


8. Verslag van het jeugdschaatsen door Jan Rodewijk.


9. Rondvraag en sluiting.


Na de vergadering is de grote verloting. Bij binnenkomst krijgt u een gratis lot en een kop koffie met versnapering aangeboden.

Het bestuur.